Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8178 — First Reserve/Morrison Utility Services) (Текст от значение за ЕИП)