Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 година за прилагане на Решение 2000/597/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите