TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (едноличен състав) от 23 октомври 2003 г. # Michel Sautelet срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица - Атестационна оценка - Иск за обезщетение за вреди. # Дело T-25/02. Sautelet/Комисия