Заключение на генералния адвокат VerLoren van Themaat представено на22 септември 1983 г. # Gesamthochschule Essen срещу Hauptzollamt Düsseldorf. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Düsseldorf - Германия. # Освобождаване от вносни митни сборове на научни инструменти и апарати. # Дело 300/82. Gesamthochschule Essen TITJUR