Решение на Общия съд (седми състав) от 28 април 2016 г.#Fon Wireless Ltd срещу Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост.#Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Neofon“ — По-ранна национална словна марка „FON“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009.#Дело T-777/14. Решение на Общия съд (седми състав) от 28 април 2016 г.