Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/488, 25. märts 2019, millega muudetakse komisjoni rakendusotsust (EL) 2016/413 (millega määratakse kindlaks Galileo programmi raames loodud maapealse infrastruktuuri paiknemine, nähakse ette selle toimimiseks vajalikud meetmed ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2012/117/EL) Ascensionil ja Falklandi saartel asuvate Galileo seirejaamade osas (EMPs kohaldatav tekst)