TITJUR AIT/Комисия Решение на Съда (втори състав) от 19 януари 2006 г. # Asian Institute of Technology (AIT) срещу Комисия на Европейските общности. # Жалба - Явна недопустимост. # Дело C-547/03 P.