TITJUR Комисия/Нидерландия Решение на Съда от 31 май 1989 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Нидерландия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка. # Дело 43/88.