Регламент (EС) 2016/1724 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на определени мерки (Текст от значение за ЕИП)