Дело C-207/16: Решение на Съда (голям състав) от 2 октомври 2018 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Tarragona — Испания) — Производство по дело, образувано по протест на Ministerio Fiscal (Преюдициално запитване — Електронни комуникации — Обработка на лични данни — Директива 2002/58/ЕО — Членове 1 и 3 — Приложно поле — Поверителност на електронните комуникации — Защита — Член 5 и член 15, параграф 1 — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 7 и 8 — Данни, обработвани в рамките на предоставянето на електронни съобщителни услуги — Достъп на националните органи до данните за целите на разследване — Ниво на тежест на престъплението, което може да обоснове достъпа до данните)