Акт относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз - Приложение VI: Списък по член 23 на Акта за присъединяване: Преходни мерки, България - 8.Енергетика