Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7947 — Banco Santander Totta/BANIF) (Текст от значение за ЕИП)