Съобщение на Надзорния орган на ЕАСТ — Прекратяване и назначаване на служителите по изслушването