Държавна помощ — Обединено кралство — Държавна помощ SA.38760 (2016/C) (ex 2015/N) — Договор за инвестиции за преустройство на първи блок на електроцентралата Drax с цел преминаване към използване на биомаса — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюзтекст от значение за ЕИП