Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/313 на Комисията от 1 март 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 по отношение на допълнителните показатели за наблюдение за отчитане на ликвидността (Текст от значение за ЕИП)$