Kleiderwerke Lampe Решение на Съда (четвърти състав) от 10 юли 1986 г. # Hauptzollamt Osnabrück срещу Kleiderwerke Hela Lampe GmbH & Co. KG. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Дело 222/85. TITJUR