Девета Директива на Комисията от 2 февруари 1987 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II, III, IV, V и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на козметичните продукти PROPCELEX