PROPCELEX Директива 2005/46/ЕО на Комисията от 8 юли 2005 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от амитразТекст от значение за ЕИП.