Решение на Комисията от 10/08/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8141 - WATLING STREET / SAGEMCOM) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на френският език е автентичен)