Резюме на Решение на Комисията от 28 май 2014 година за обявяване на концентрация за съвместима с вътрешния пазар и със Споразумението за ЕИП (Дело M.6992 — Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland) (нотифицирано под номер C(2014) 3561 final) Текст от значение за ЕИП