Kohtuasi T-470/13: Üldkohtu 8. septembril 2016 otsus – Merck KGaA versus Euroopa Komisjon (Konkurents — Kartellikokkulepped — Tsitalopraami ravimi toimeainet sisaldavate antidepressantide turg — Eesmärgi tõttu konkurentsipiirangu mõiste — Potentsiaalne konkurents — Geneerilised ravimid — Patentidest tingitud turule sisenemise tõkked — Patentide omaniku ja geneeriliste ravimite tootja vahel sõlmitud lepingud — Õigusnormi rikkumine — Hindamisviga — Rikkumiste süüksarvamine — Emaettevõtja vastutus konkurentsieeskirjade rikkumise eest, mille on toime pannud üks tema tütarettevõtjatest — Õiguskindlus — Mõistlik aeg — Trahvid)