Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2008 για την κατάρτιση καταλόγου φυτικών ουσιών και παρασκευασμάτων και των συνδυασμών τους για χρήση σε παραδοσιακά βοτανοθεραπευτικά φάρμακα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6933] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/911/ΕΚ)