Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8114 — Cobepa/JF Hillebrand Group) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)