TITJUR Denkavit België Решение на Съда (втори състав) от 5 февруари 1987 г. # Denkavit België NV срещу Белгийската държава. # Искане за преюдициално заключение: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Белгия. # Непреодолима сила. # Дело 145/85.