Дело T-613/14: Решение на Общия съд от 7 април 2016 г. — Industrias Tomás Morcillo/EUIPO — Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Polycart A Whole Cart Full of Benefits“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „POLICAR“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)