Регламент (ЕО) № 1954/2005 на Комисията от 29 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на системата за взаимно съответствие, модулация и комплексно администриране и контрол, предвидена по силата на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета за установяване на общи правила за схемите за пряко подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяването на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани и произтичащи от Регламент (ЕО) № 1782/2003 във връзка с изплащането на помощи PROPCELEX