Решение на Съда (шести състав) от 14 декември 1989 г. # Theo Dammer срещу VZW Securex Kinderbijslagfonds и Rijksdienst voor Kinderbijslag der Werknemers. # Искане за преюдициално заключение: Arbeidsrechtbank Antwerpen - Белгия. # Социално осигуряване на работниците-мигранти. # Дело C-168/88. Dammer TITJUR