/* */

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1116 на Комисията от 7 юли 2016 година за изменение на решения за изпълнение (ЕС) 2015/1500 и (ЕС) 2015/2055 относно защитни мерки и ваксинация срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция (нотифицирано под номер С(2016) 4157) (Текст от значение за ЕИП) C/2016/4157