2005/603/ES: Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/393/ES, pokiaľ ide o zakázané zóny vo vzťahu ku katarálnej horúčke oviec v Taliansku [oznámené pod číslom K(2005) 2929] (Text s významom pre EHP)