Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1155 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie równoważności systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4363) (Tekst mający znaczenie dla EOG)$