Регламент (ЕИО) № 3671/81 на Съвета от 15 декември 1981 година относно вноса в Общността на някои селскостопански продукти с произход от Турция