TITJUR Freistaat Thüringen/Комисия Решение на Първоинстанционния съд (трети разширен състав) от 19 октомври 2005 г. # Freistaat Thüringen (Allemagne) срещу Комисия на Европейските общности. # Държавни помощи. # Дело T-318/00.