Решение на Комисията от 22/03/2012 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.6453 - CARLYLE / DR.AXEL PAEGER / QUADRIGA CAPITAL IV / AMEOS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)