ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Отговори на държавите членки на годишния доклад на Европейската сметна палата за 2016 г.$