2006/282/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 4. aprīlis ), ar ko groza Lēmumu 2004/450/EK attiecībā uz standarta prasībām to pieteikumu saturam, ar kuriem piesakās uz Kopienas finansējumu TSE izskaušanas, monitoringa un kontroles programmām (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1247) (Dokuments attiecas uz EEZ)