2006/282/EB: 2006 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/450/EB dėl standartinių reikalavimų, taikomų paraiškoms dėl Bendrijos vykdomo USE likvidavimo, stebėsenos ir kontrolės programų finansavimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1247) (Tekstas svarbus EEE)