Решение на Комисията от 4 април 2006 година за изменение на Решение 2004/450/ЕО за установяване на стандартни изисквания за съдържанието на заявленията за финансиране от Общността на програми за ликвидиране, мониторинг и контрол върху трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) (нотифицирано под номер C(2006) 1247)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX