Заключение на генералния адвокат Alber представено на17 септември 1998 г.