Дело T-640/19: Определение на Общия съд от 14 юли 2020 г. — Sasol Germany и др./ECHA (Жалба за отмяна — REACH — Вещества, пораждащи сериозно безпокойство — Изготвяне на списък с идентифицирани вещества за възможно включване в приложение XIV към Регламент (EО) № 1907/2006 — Решение, което идентифицира 4-трет-бутилфенола като вещество, което отговаря на предвидените за включване в списъка критерии — Възражение за недопустимост — Акт, неподлежащ на обжалване — Чисто изпълнителен акт — Липса на правен интерес — Недопустимост)