Решение (ЕС) 2016/1170 на Съвета от 12 юли 2016 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден с Рамковото споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и създаването на специализирани работни групи