Съобщение на Комисията в рамките на прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (Публикуване на наименованията и референтните номера на хармонизираните стандарти съгласно вписване 27 от приложение XVII към REACH)текст от значение за ЕИП