Дело T-110/15: Решение на Общия съд от 26 май 2016 г. — International Management Group/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, свързани с разследване на OLAF — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, свързано със защитата на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит — Задължение за конкретно и индивидуално разглеждане — Категория документи)