Заключение на генералния адвокат Elmer представено на15 юли 1997 г.