Дело F-131/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 юли 2016 г. — Stips/Комисия (Публична служба — Временно нает служител, чието заплащане е от бюджетни кредити за научни изследвания и инвестиции — Член 2, буква г) от УРДС — Договор за неопределено време — Прекласиране в по-горна степен — Процедура по прекласиране за 2013 г. — Приключване на процедурата след 1 януари 2014 г. — Влизане в сила на Регламент № 1023/2013 — Условия за придобиване на степен AD 13 — Прилагане по аналогия на член 45, параграф 1 от Правилника и на приложение I, раздел A, точка 1 от него — Отказ да се прекласира временно нает служител със степен AD 12 — Право на прекласиране — Принципи на правна сигурност и на недопускане на прилагане с обратна сила — Право на добра администрация)