96/103/EZ: Odluka Komisije od 25. siječnja 1996. o izmjeni poglavlja 14. Priloga I. Direktivi Vijeća 92/118/EEZ o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i zahtjeva za javno zdravlje kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ Tekst značajan za EGP$