Komisjoni otsus, 25. jaanuar 1996, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/118/EMÜ I lisa 14. peatükki, milles sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivate loomatervishoiu ja terviseohutuse nõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja patogeenide puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeidEMPs kohaldatav tekst