96/103/EF: Kommissionens beslutning af 25. januar 1996 om ændring af kapitel 14 i bilag I til Rådets direktiv 92/118/EØF om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener i direktiv 90/425/EØF (Tekst af betydning for EØS)