Решение на Първоинстанционния съд (втори разширен състав) от 11 март 1999 г.