Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Комисия Заключение на генералния адвокат VerLoren van Themaat представено на21 юни 1983 г. # NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin срещу Комисия на Европейските общности. # Злоупотреба с господстващо положение. # Дело 322/81. TITJUR