PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1979/2004 на Комисията от 17 ноември 2004 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 639/2003 за определяне на подробни правила съгласно Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на изискванията за предоставяне на възстановявания при износ, свързани с благосъстоянието на живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспортиране, вследствие на присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия